گسترش کشاورزی

تاریخچه پیدایش ادوات کشاورزی

/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

در این مقاله تاریخ حدودی از پیدایش ادوات کشاورزی توسط آقای مک کورمیک که یک ابداع کننده کشاورز می باشد را توضیح داده شده و همچنین از مسیر پیشرفت ادوات و تکامل آنها را شرح داده ایم و امیدواریم شرکت بهاران کشت با تولید انواع چاله کن ، روتیواتور ، چیزل و گاوآهن و غیره گام موثری در پیشرفت کشور برداشته باشد.